14/02/2019 Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου wi-fi

14/02/2019 Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου wi-fi

a

Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου wi-fi
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 14/2019 μελέτη για την υπηρεσία «Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου wifi» συνολικού προϋπολογισμού 16.120,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη  20/02/19 ώρα 10:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 11:00  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Η Μελέτη 14/2019
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–