14/03/2019 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

14/03/2019 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων, προϋπολογισμού (52.380,08€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ομάδων θα απορρίπτονται. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, όπως αυτά εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό,  θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 14/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 με 10:30  στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 25/02/2019.
 

<!–