14/05/2019 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δ.Ιλίου

14/05/2019 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δ.Ιλίου

a

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δ.Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 74/2019 μελέτη για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δ.Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 5.890,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω μελέτη  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 20/05/2019 ώρα 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ όπως ορίζεται από τη μελέτη .
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Η Μελέτη 74/2019
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

22/5/2019 Ανακοίνωση:

Λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος ανανεώνουμε την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών για την Δευτέρα 27/05/2019 και ώρα 14:00,  με τόπο κατάθεσης το τμ. Πρωτοκόλλου του Δ.Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48-50 (1ος όροφος).

<!–