14/06/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων

14/06/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους επιλογής αναδόχων του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Αττικής και στις κατηγορίες για

Ε Ρ Γ Α

01. Ανελκυστήρων
02. Γεωτρήσεων
03. Ειδικών Μονώσεων
04. Ηλεκτροµηχανολογικών
05. Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού
06. Καθαρισµού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
07. Οδοποιίας
08. Οικοδοµικών
09. Πρασίνου
10. Υδραυλικών,

και για 
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
 
01. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες
02. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες
03. Μελέτες Οικονοµικές
04. Μελέτες Κοινωνικές
05. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
07. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
08. Στατικές Μελέτες
09. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
11. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
12. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
13 Ενεργειακές Μελέτες
14. Μελέτες Τοπογραφίας
15. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες
16. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
17. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
18. Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
19. Περιβαλλοντικές Μελέτες
20. Μελέτες Πληροφορικής και ∆ικτύων
 

να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, στο πρωτόκολλο του Δήμου (οδός Κάλχου αρ. 48-50), σχετική αίτηση απευθυνόμενη στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, επισυνάπτοντας και φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου. 

Διευκρίνιση:
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή
αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Κάλχου 48-50
T.K. 13122
Ίλιον

<!–