14/09/2015 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου–Λυκείου Ιλίου

14/09/2015 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου–Λυκείου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου–Λυκείου Ιλίου», προϋπολογισμού 65.313,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23%, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π95/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 14-09-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 έως 11.30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει.

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στο portal στις 04/09/2015.

<!–

–>