14/09/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/09/2018

14/09/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/09/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                               
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

1.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  

 1. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασηςa
 2. Ένταξη Δημοτικής Αστυνομίας, τεχνικών αρμοδιοτήτων και λοιπών μεταβολών στην Υπηρεσιακή Δομή του Δήμουa

  
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2018a
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείοa
 3. Επαναπροώθηση εισηγητικού επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 448/21.09.2000 ΑΔΣa
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» Α.Μ.:ΟΙΚ04/2017 με ανάδοχο την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕa
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15»a
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 04/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»a
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΗΛ 01/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Συντήρηση – Επέκταση- Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/18»a

  
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

        
            

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                     
    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–