14/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/12/2018

14/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/12/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η  Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

                                               
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018a
2. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 05.12.2018 πρακτικά συνεδρίασηςa
3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιώνa
4. Τροποποίηση του με αριθμό από 08.08.2018 συμφωνητικού με τη ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣa
5. Τροποποίηση του από 26.06.2018 συμφωνητικού με την εταιρεία ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου»a
6. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a
7. Έγκριση διενέργειας για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»a
8. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017a
9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορώνa
10. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτωνa
11. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολώνa
12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Αναβάθμιση αστικού Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής σε υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας»a
 2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και στη διαμόρφωση της οικονομίας της Δυτικής Αθήνας»a
 3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Αναβάθμιση & Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα»a
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείου Εσωτερικών για την πράξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ιλίου»a
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείου Εσωτερικών για την πράξη «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου»a
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείου Εσωτερικών για την πράξη «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»a
 7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18a
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15a
 9. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 

 1. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίουa

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 9ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου, ο οποίος λειτουργεί ως Τμήμα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»a

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  

 1. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνουa
 2. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτωνa

 
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 

 1. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικήςa

 
Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
Η. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Έγκριση πίστωσης ποσού 184.432,93 € για κάλυψη α) λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμουa
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 364/2014 Α.Δ.Σ.

 
            

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                     
    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–