142/2020 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος