144/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

144/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου