146/2020 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 29/19 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατόπιν παραπομπής της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 234/2020 ΑΟΕ

146/2020 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 29/19 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατόπιν παραπομπής της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 234/2020 ΑΟΕ

146/2020 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 29/19 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατόπιν παραπομπής της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 234/2020 ΑΟΕ