147/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστική διαδικτυακή μουσική εκδήλωση Μαΐου 2020»

147/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστική διαδικτυακή μουσική εκδήλωση Μαΐου 2020»