149/2020 – Προμήθεια γάλακτος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2019