15/02/2016 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει Διαγωνισμού

15/02/2016 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει Διαγωνισμού

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη Παντοπωλείου την χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, για τα είδη οπωροπωλείου, ιχθυοπωλείου και κατεψυγμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει Διαγωνισμού», προϋπολογισμού41.203,86 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 και 23%, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π 28/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 15/02/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 11:30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 10/02/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–