15/02/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/02/2019

15/02/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/02/2019

Σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019a
2. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2019a
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
4. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολώνa
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019a
6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»a
7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας»a
8. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 5057/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Κατερίνης & Σητείας εντός του Ο.Τ. 2218Β (Παιδική Χαρά) Περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
9. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18a
11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16a
12. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση σήμανσης ΑμεΑa
  
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
13. Κατ’ εξαίρεση έγκριση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Ιλίουa
  
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
14.  Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμουa
   
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΥΓΕΙΑΣ
 
15. Λήψη απόφασης για παράταση δωρεάν παραχώρησης ακινήτουa
16. Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας στο Δήμο Ιλίουa
  
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 041/2019 Α.Δ.Σ του Δήμου Ιλίουa
18. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005a
  
Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
19. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                    
   
Κουκουβίνος Δημήτριος   

<!–