15/03/2016 Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2016

15/03/2016 Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.»., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις προς παροχή υπηρεσιών ομάδες συνολικά, που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η υπηρεσία με τίτλο: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2016» προϋπολογισμού 113.090,00 € επί πλέον Φ. Π. Α.   23 % 26.010,70 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 26/02/2016.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 09/03/2016.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 15/03/2016 και ώρα 15:00 . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 26/02/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε το τεύχος διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–