15/03/2016 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου

15/03/2016 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών  που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της με ΚΜ 43/16  και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 39.978,18 επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % 9.194,98 για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π 43/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 15-03-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.30 έως 11.00
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 04/03/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη και την Διακήρυξη του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–