15/03/2017 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

15/03/2017 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει:
Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για τις ανάγκες του Δήμου , προϋπολογισμού 44.000,00 € (σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών (ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 15/03/2017 και ώρα από 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122 στον 2ο όροφο.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 03/03/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε, την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

10/03/2017 Διευκρίνιση
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αρ. Π29/2017 μελέτης «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» απαιτείται για την συμμετοχή  στον διαγωνισμό η προσκόμιση εγγύησης  συμμετοχής 880,00€

 

<!–