15/03/2017 Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ

15/03/2017 Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ

a

Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί εκ νέου στη συλλογή προσφορών για την «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’» στην Π26/2017 μελέτη για την «Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ», συνολικού προϋπολογισμού 950,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %), καθώς στην αντίστοιχη προηγούμενη διαδικασία αναζήτησης προσφορών δεν κατατέθηκαν προσφορές για την «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’», σύμφωνα με τη με αριθμό 119/07-03-2017 Απόφαση Δημάρχου και το αντίστοιχο πρακτικό αξιολόγησης στις 02/03/2017. Συνεπώς, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών της «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’», που περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη μελέτη, με εξαίρεση το άρθρο «Επανέλεγχος κ.λ.π.», δηλαδή το 5ο άρθρο της «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’» στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Με άλλα λόγια, κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών της «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’», δηλαδή και για τα τέσσερα (4) πρώτα άρθρα της, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκησή της σε αντίθετη περίπτωση.
 
Προσφορές μέχρι και την Πέμπτη 23/03/2017 και ώρα 11.00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος),
Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου στα τηλ. 210 2632 369 και 210 2691 901 (υπεύθυνος : κ. Πουλάκης Ευθύμιος) και στο τηλ. 210 2030 183 (υπεύθυνος : κ. Αντωνόπουλος Παύλος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/03/2017 και ώρα 11.00 π. μ. σε Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .

<!–