15/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2019

15/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2019

Σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η  Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019a
2. Τροποποίηση του υπό 11.04.2019 συμφωνητικού με την εταιρεία «Αφοί Παπαναστασίου Ο.Ε.» για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»a
3. Έγκριση διενέργειας για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019 -2020»a
4. Έγκριση διενέργειας για τις «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου»a
5. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολώνa
6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
7. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»a
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2019 μελέτης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2019 μελέτης του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α3/19a
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2019 μελέτης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17a
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 04/2018 μελέτης του έργου ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝa
12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18a
13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. ΥΔΡ 01/17a
14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/17a
15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Γ2/18a
16. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑa
17. Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπανών από την κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑa
  
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
18. Λήψη απόφασης για καθορισμό διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2019 – 2020
Ορισμός:a

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
19. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005a
 
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
20. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2019 – 2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμουa
 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
 
21.  Αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων για διατήρηση απαλλοτρίωσηςa
                 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                    
   
Κουκουβίνος Δημήτριος   

<!–