15/04/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

15/04/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2011 προκήρυξη του Δήμου Ιλίου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού εργασίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 16/04/2011 και λήγει την 26/04/2011

<!–