15/05/2018 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18

15/05/2018 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18», με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του εντύπου της οικονομικής προσφοράς) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr (Διαγωνισμοί και Συμβάσεις/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/05/2018 παρέχεται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 14/05/2018.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρότυπη διακήρυξη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213–2030164, FAX επικοινωνίας 210 – 2691865, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρία Στρατουδάκη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3ος όροφος, στις 15/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10,00 π.μ.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 30/04/2018.
 

<!–