15/06/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/06/2018

15/06/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/06/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                               
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 1. Λήψη απόφασης για μερικές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων στο Δήμο Ιλίουa
 2. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσας οδού στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 010302 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2138Γ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 3. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού – Τελικού του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ  ΣΤΟ ΟΤ.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ5/15a
 4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 

 1. Έγκριση συμμέτοχης του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10, «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας)a
 2. Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορη προστατευόμενη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 1. Ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτωνa
 
Ε.ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 
 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
 
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 227/2014 Α.Δ.Σ.
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 270/2014 Α.Δ.Σ.
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2015 Α.Δ.Σ.a
 4. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 5. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

<!–