15/11/2016 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40653/21-09-2016 (ΣΟΧ 2/2016) ανακοίνωσης

15/11/2016 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40653/21-09-2016 (ΣΟΧ 2/2016) ανακοίνωσης

   Προβαίνουμε σήμερα την 15-11-2016 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, ονομαστικής κατάστασης, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 (υπ’ αριθμ. 40653/21-09-2016) Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.
 
   Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 16-11-2016 και λήγει την 25-11-2016.

<!–

Τελευταία Νέα