15/11/2016 Προμήθεια Δένδρων- Θάμνων

15/11/2016 Προμήθεια Δένδρων- Θάμνων

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Δέντρων – Θάμνων, για το έτος 2016, για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 14.939,73 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν, εγγράφως και ενυπογράφως (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας – fax και του email), διευκρινίσεις –πρόσθετες πληροφορίες από την Αναθέτουσα Αρχή για τη κατάρτιση των προσφορών  και του τους μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ

 
Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 08/11/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–