15/12/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Πρόσληψη 47 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

15/12/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Πρόσληψη 47 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.»   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
 
Ανακοινώνει
 
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα επτά (47) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.», που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-7-2012 και
β)«Παροχή υπηρεσιών υγείας κοινωνικής αποκατάστασης των μελών του ΚΑΠΗ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, αντίστοιχα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», Νέστορος 101, Τ.Κ. 131 22, Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π. υπόψιν κας Κρητικού Ακ.(τηλ. επικοινωνίας: 213 20.30.178, 213 20.30.190 και 213 20.30.032). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιλίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι ακριβείς ημερομηνίες είναι: από 16/12/2011 έως 25/12/2011. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2011 του Ν.Π. , θα κατατεθούν   έως και τις    27 / 12 / 2011
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).a
 

ΟΙ αιτήσεις θα παραλαμβάνονται σε κλειστό φάκελο, με πλήρη δικαιολογητικά. Τυχόν πληροφορίες θα αναζητούνται στο σχετικό παράρτημα του ΑΣΕΠ.

 

<!–