15/12/2017 Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων

15/12/2017 Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων

a

Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων
Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Π192/17 Υπηρεσία Μισθωμένης Γραμμής Μεταφοράς Δεδομένων»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω έως και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας  (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .

<!–