16/03/2017 Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

16/03/2017 Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για τις ανάγκες του Δήμου , προϋπολογισμού 29.878,31€ (είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) μη υποκείμενου σε ΦΠΑ .Οι προσφορές που θα γίνονται δεκτές θα είναι αυτές που περιλαμβάνουν το σύνολο των προς παροχή ιατρικών υπηρεσιών τουλάχιστον μίας ομάδας, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους προσφέροντες δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών της,  καθώς η επιλογή του παρόχου για κάθε ομάδα θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών αυτής, με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 16/03/2017 και ώρα από 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122 στον 2ο όροφο.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 03/03/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–