16/05/2016 Πρόγραμμα Θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2016

16/05/2016 Πρόγραμμα Θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.»., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της εργασίας της κάθε ομάδας ξεχωριστά, που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η υπηρεσία με τίτλο: «Πρόγραμμα Θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2016» προϋπολογισμού 69.390,00 € επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % 15.959,70 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π90/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.
 
Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 25 /04/2016.
 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10/05/2016. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η  16 /05/2016 και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 25/04/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–