16/05/2017 Υποχρέωση ιδιοκτητών οικοπέδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου

16/05/2017 Υποχρέωση ιδιοκτητών οικοπέδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, ότι  υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη που προβλέπεται από το ΦΕΚ 1346/25.04.2012 τεύχος Β΄, το  Ν.3852/07.06.2010, άρθρο 94, παρ.1, περ. 26 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου, άρθρο 18.
 
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τους ως άνω νόμους, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα  και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου στο τηλέφωνο 210 2691901. 

<!–