16/06/2016 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων κατά την διάρκεια της τριετίας 2017-2018-2019

16/06/2016 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων κατά την διάρκεια της τριετίας 2017-2018-2019

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό με σφραγισμένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανακήρυξη μειοδοτών, για κάθε μία από τις εννέα (9) ομάδες εργασιών ξεχωριστά, στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης  (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της τριετίας 2017-2018-2019. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων κατά την διάρκεια της τριετίας 2017-2018-2019», προϋπολογισμού 1.395.121,95 € επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % 320.878,05 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου Ιλίου.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 25/04/2016.
 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10/06/2016.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 16/06/2016 και ώρα 15:00:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 25/04/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–