16/07/2015 Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου, Αναλωσίμων Μηχανογράφησης και Μηχανών γραφείου

16/07/2015 Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου, Αναλωσίμων Μηχανογράφησης και Μηχανών γραφείου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου, Αναλωσίμων Μηχανογράφησης και Μηχανών γραφείου» προϋπολογισμού 50.942,30 €  συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23 % για τις αντίστοιχες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π38/2015 μελέτη του τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 16-07-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 11:30.

 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 08/07/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–