16/09/2019 Εργασίες για τη φυτοπροστασία δένδρων

16/09/2019 Εργασίες για τη φυτοπροστασία δένδρων

a

Εργασίες για τη φυτοπροστασία δένδρων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π109/2019 μελέτη με τίτλο «Εργασίες για τη φυτοπροστασία δένδρων» συνολικού προϋπολογισμού 9.920,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 86 και 90 του ν.4412/16.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 24/09/2019 ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
           
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/09/2019 και ώρα 11.10 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
           
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας εργασίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς ,όπως ορίζεται από τη μελέτη (αναλυτικά:άρθρο 9 της με ΚΜ109/2019 Μελέτης)
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 109/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–