16/11/2017 Ανακοίνωση ΣOX 4/2017-Πρακτικό Ανάρτησης Πινάκων Κατάταξης

16/11/2017 Ανακοίνωση ΣOX 4/2017-Πρακτικό Ανάρτησης Πινάκων Κατάταξης

Προβαίνουμε σήμερα την 16-11-2017 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, ονομαστικής κατάστασης, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2017 (υπ’ αριθμ. 38249/07-09-2017) Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας.

Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 17-11-2017 και λήγει την 27-11-2017.

<!–