17/02/2020 Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων

17/02/2020 Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων

a

Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π01/2020 μελέτη για τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων» συνολικού προϋπολογισμού 24.452,80 συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 24/02/2020 ώρα 13:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/02/2020 ώρα 12:00π.μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από τη μελέτη (άρθρο 9 της με ΚΜ 01/2020).
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Η Μελέτη 01/2020

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–