17/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/03/2017

17/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/03/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η  Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1. Έγκριση διενέργειας για την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2017»a
2. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»a
3. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Αμουργή Γεώργιοa
4. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 102,57 € στον κ. ΜΠΛΑΘΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω μείωσης δημοτικών τελών σύμφωνα με την 386/2012 Α.Δ.Σ. κατ’ εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006a
5. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017a
 
Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ίδιους πόρουςa
7. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα  για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμουa
8. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήραa
9. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για ανανεώσεις προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωή»a
10. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασηςa
 
Γ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 

11. Έγκριση πίστωσης 620,00 € με ΦΠΑ  για την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του Δημήτρη Ψαθά για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Ο αφελής» του Δημήτρη Ψαθά από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίουa
 
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
12. Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2017 -2018, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφή αντιτίμουa
13. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 
14. Λήψη απόφασης για φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Βρισηίδος 45, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa
15. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
16. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ Tassioutrans, για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
17. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΗΣ GROUP, για ρύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–