17/04/2019 Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου

17/04/2019 Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 95.896,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 11/04/2019 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  17/04/2019 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 26/03/2019.

<!–