17/04/2019 Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020

17/04/2019 Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020, προϋπολογισμού 177.072,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  11/04/2019 και  ώρα 09.00.
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 17/04/2019 και  ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 26/03/2019.

<!–