17/08/2017 Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης

17/08/2017 Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Μήτσης Βασίλειος υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού και 2) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 17-08-2017 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 (αρ. πρωτ. 25915/14-06-2017) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
 
Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 18-08-2017 και λήγει την 28-08-2017.

  
Δήμος Ιλίου
Τμήμα Προσωπικού
Μαρία Λιατήρη
τηλ. 213 2030122
fax: 210 2613373

<!–