17/11/2009 Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών προς τους Ο.Τ.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3801/09

17/11/2009 Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών προς τους Ο.Τ.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3801/09

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας στη συνεδρίαση του την 12/11/2009, αποφάσισε με την 455/2009 Πράξη του, να αποδεχθεί τις διατάξεις του Νόμου 3801/2009 – άρθρ. 63 (ΦΕΚ 163Α 4/9/2009), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών διαφόρων κατηγοριών οφειλετών.
      Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δόσεις ή εφάπαξ, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις , με το δικαίωμα έκπτωσης 10% (στην περίπτωση της εφ’ άπαξ καταβολής) και με μείωση του ποσού της οφειλής (σε ορισμένες περιπτώσεις).
     Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τον Δήμο μας, από οποιαδήποτε αιτία, (με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών), βεβαιωμένες ή μη μέχρι τις 4/9/2009.

<!–