171/2020 – Λήψη απόφασης για ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ