173/2020 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 094/2020 Α.Δ.Σ. που αφορά την λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προμήθειας οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου

173/2020 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 094/2020 Α.Δ.Σ. που αφορά την λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προμήθειας οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου