18/01/2019 Ανακοίνωση ΣOX 4/2018 – Πρακτικό Ανάμόρφωσης Πινάκων Κατάταξης

18/01/2019 Ανακοίνωση ΣOX 4/2018 – Πρακτικό Ανάμόρφωσης Πινάκων Κατάταξης

Πρακτικό αναμόρφωσης πινάκων απορριπτέων και ονομαστικής κατάστασης των υποψηφίων με κωδ. θέσης 102 κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2018 ανακοίνωσης 
 
Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων 
αρχίζει την 19-01-2019 και λήγει την 28-01-2019.

<!–