18/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2014

18/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2014

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣME 1/2014 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστηρικτικές δράσεις για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων, του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου».
 
Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 18/02/2014 και λήγει την 27/02/2014.

<!–