18/02/2016 Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

18/02/2016 Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
επαναδιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό η «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 134.396,20 επιπλέον Φ.Π.Α. ( 23%) 30.911,13 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π104/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 29/01/2016.
 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12-02-2016.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 18-02-2016 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 28/01/2016.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Τεύχος Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης και Ανακοίνωση σχετικά με τον διαγωνισμό επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–