18/02/2016 Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου

18/02/2016 Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993)  και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της κάθε ομάδας που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η « Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου» προϋπολογισμού  20.994,87    (με το Φ. Π. Α. 23%) για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π15/2016 μελέτη της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας ειδών .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, την 18/02/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 έως 11.30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 09/02/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–