18/04/2018 Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)

18/04/2018 Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)», προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (73.979,64€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την 18/04/2018 και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 17/04/2018 και έως ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 03/04/2018.

<!–