18/05/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/05/2018

18/05/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/05/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

                                               
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018a
 2. Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»a
 3. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου»a
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 10.738,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία  «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2018»a
 5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στην Ελληνική λαϊκή παράδοση στις 19.06.2018 Θέατρο Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”»a
 6. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του από 01.03.2018 συμφωνητικού που αφορά μίσθωση ακινήτου για το Γ’ ΚΑΠΗa
 7. Λήψη απόφασης περί ματαίωσης του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a
 8. Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2018a
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 19/2008 και της με αριθ. 31/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Αετόπετρας & Μελέτη Βασιλείου μεταξύ των Ο.Τ. 2073 – 2074 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Δήμου Ιλίουa
 2. Έγκριση Α’ Φάσης της μελέτης με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣa
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16a
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός – Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας) του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16a
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/13a
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/13a

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 1. Ορισμός Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2018a

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμουa

 
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης οχημάτων της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ στο Δήμο Ιλίου για χρήση, καθώς και ανάληψη των εξόδων συντήρησης και επισκευήςa
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                                             
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–

18/05/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/05/2018