18/10/2017 Ανακοίνωση ΣOX 4/2017

18/10/2017 Ανακοίνωση ΣOX 4/2017

Aνάρτηση της υπ’ αριθμ. 38249/07-09-2017 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας.

H έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 19-10-2017 και λήγει την 30-10-2017.

<!–