18/12/2019 Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου

18/12/2019 Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου

a

Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ΚΜ173/2019 μελέτη με τίτλο  «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου» (τηλεανακοινώσεις) συνολικού προϋπολογισμού 3.571,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

       Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 24/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 24/12/2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.10 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς ,όπως ορίζεται από τη μελέτη. (άρθρο 9 της με ΚΜ173/2019 Μελέτης)
 

<!–