183/2020 – Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμων